Oferta pentru fiecare lucrare poate varia de la caz la caz, în funcție de complexitatea ei, timpul necesar de rezolvare, măsurătorile și echipamentele necesare, cheltuielile de deplasare implicate.

Plata face către:

P.F.  Lefter P. Dionisie  -  Expert  Tehnic  Judiciar
str. Orfelinatului, nr.5, cod 700350, Iași, România
C.U.I.: 26474016
CEC Bank
IBAN: RO 21 CECE C 001 9460 0618 8531 - Lei
IBAN: RO 19 CECE IS 12 B 8 USD 0961138 - USD  -  COD BIC (SWIFT): CECEROBU
IBAN: RO 17 CECE IS 12 C 1 EUR 0783634 - EURO  -  COD BIC (SWIFT): CECEROBU

Prin
P.F. Lefter P. Dionisie - Expert Tehnic Judiciar

ofer
Consultanță și asistență tehnică de specialitate pentru expertize judiciare și extrajudiciare

 

Colaborarea noastră înseamnă sa aveti alaturi un profesionist, sau, în caz de nevoie, o echipa de profesionisti care vă va oferi cele mai corecte și rezonabile solutii.

Expertiza tehnica judiciara este expertiza tehnica efectuata, din dispozitia organelor de urmarire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, de către expertul sau specialistul numit de acestea, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei.

Expertiza tehnica extrajudiciara este expertiza tehnica efectuata la cererea persoanelor fizice sau juridice. Expertul tehnic judiciar poate efectua şi expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.

Expertiza tehnica extrajudiciara este expertiza tehnica efectuata la cererea persoanelor fizice sau juridice. Expertul tehnic judiciar poate efectua şi expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.

- See more at: http://expertize.etta-auto.ro/#sthash.VvpAu2rb.dpuf

EXPERTIZA TEHNICA JUDICIARA SI CONRAJUDICIARA – dr. ing. Dionisie Lefter

dono2Colaborarea cu noi inseamna sa aveti alaturi o echipa de profesionisti care va ofera cele mai competitive solutii.

Expertiza tehnica judiciara este expertiza tehnica efectuata, din dispozitia organelor de urmarire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, de către expertul sau specialistul numit de acestea, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei.

Expertiza tehnica extrajudiciara este expertiza tehnica efectuata la cererea persoanelor fizice sau juridice. Expertul tehnic judiciar poate efectua şi expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.

- See more at: http://expertize.etta-auto.ro/#sthash.VvpAu2rb.dpuf
Expertiza tehnica judiciara este expertiza tehnica efectuata, din dispozitia organelor de urmarire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, de către expertul sau specialistul numit de acestea, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei. - See more at: http://expertize.etta-auto.ro/#sthash.VvpAu2rb.dpuf

I.  CONDIȚIILE DE DESFĂȘURARE A CONSULTANȚEI:

1. Consultanța și/sau raportul de expertiză vor fi efectuate numai pentru scopul prevăzut, pentru beneficiarul care a comandat, sau pentru uzul organelor judiciare și a părților în speța unui dosar judiciar.

2. Decizia de selectare și promovare a opiniilor și concluziilor rezultate aparține acestora.

3. În conformitate cu practica judiciară și internațională, consultanța / raportul de expertiză poate fi folosit doar pentru scopul pentru care a fost elaborat și nu poate fi transmis altor persoane fizice sau juridice care nu sunt parte în procedura judiciară și extrajudiciară prealabilă și nu poate fi utilizat ca bază de date, ipoteză de intrare, sau referință în alte scopuri fără acordul scris al executantului, indiferent de motivul acțiunii.

4. Analiza și concluziile conținute în raport sunt neutre, echidistante și independente, fără niciun interes trecut, prezent, sau viitor legat de părțile implicate.

6. Expertul trebuie să respecte clauza de confidențialitate, până la finalizarea procedurilor judiciare și devenirea publică a speței în mod legal.

7. Plata serviciilor nu a fost și nu este condiționată de concluzii, sau rezultatul raportului de expertiză.

8. Consultanța / raportul de expertiză se va raporta la cadrul legal existent în România la momentele producerii evenimentului și a cercetărilor extrajudiciare și judiciare, a recomandărilor bibliografice, a experienței profesionale personale, a schimbului de experiență realizat prin intermediul asociațiilor profesionale și codului deontologic al profesiunii de expert judiciar.

9. Datele și informațiile utilizate pentru formularea concluziilor vor fi cele cunoscute/identificate la data întocmirii rapoartelor de expertiză de către executant. Ele pot fi puse la dispoziția expertului de organele judiciare, sau de către părți. Expertul nu este detectiv. Nu identifică și nu crează probe. Poate face referință doar la cunoștințele sale de specialitate și să-și expună părerea despre probele puse la dispoziție. În situația identificării ulterioare de noi informații, pe care expertul nu le-a cunoscut la data redactării raportului său, indiferent în ce condiții, se precizează în mod expres că există posibilitatea ca acestea să poată produce schimbarea concluziilor formulate de expert. Acest lucru nu poate atrage responsabilitatea expertului.

II. PREȚUL SERVICIILOR EFECTUATE:

La data încheierii Convenției (Contractului) de consultanță și asistență tehnică, expertul tehnic consultant emite un deviz estimativ (anexat). Acesta are la bază unitatea de măsură preț/oră de consultanță conform ofertei (vezi detalii mai jos).
Devizul estimativ mai include și alte cheltuieli aferente și necesare apreciate, nefiind limitativ.
În funcție de complexitatea lucrărilor, sau investigațiilor efectuate, sau de alte cheltuieli impuse de deplasările, sau de utilizarea unor facilități necesare pe toată perioada desfășurării consultanței și expertizei extrajudiciare și judiciare, care nu au putut fi estimate la data întocmirii devizului inițial, se vor putea emite devize suplimentare de lucrări.
Devizele ulterioare se vor întocmi și comunica beneficiarului, direct, sau prin apărătorul său. Semnătura oricăruia din ei atrage răspunderea contractuală a beneficiarului.
Toate plățile efectuate de beneficiar în contul expertului consilier, pe baza devizelor emise de acesta din urmă, confirmă acceptul beneficiarului (ne mai fiind necesară contrasemnarea devizelor de către beneficiar) pentru sumele solicitate.
La final, se va emite factura, care se va anexa la dosarul cauzei și care va include onorariul total și toate cheltuielile implicate, ca sumă a valorilor tuturor devizelor,.

III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:

1. Beneficiarul are următoarele obligații :
-    să-l remunereze pe expertul tehnic consilier pentru munca sa pe baza devizelor și facturii emise de acesta;
-    beneficiarul va avea obligația semnării devizelor suplimentare. Toate devizele odată emise de expertul consultant și semnate de părți devin parte componentă a prezentului contract și obligație de plată.
-    beneficiarul va efectua în avans plățile cuvenite expertului consultant, pe baza devizelor întocmite de acesta din urmă;
-    să mandateze expertul tehnic consilier să-l reprezinte în aspectele care țin de aflarea unor elemente semnificative, sau de explicarea acestora, relativ la evenimentul rutier din cauza dosarului mai sus menționat;
-    să-i faciliteze expertului tehnic consilier condițiile necesare desfășurării activității pentru care l-a angajat, (condiții corespunzătoare de muncă, cu respectarea normelor legale, de protecția muncii, condiții de deplasare, cazare și diurnă, suportarea cheltuielilor pentru accesarea, sau obținerea informațiilor necesare îndeplinirii obiectivelor, etc.).
-    Beneficiarul se obligă să nu ascundă față de expert nimic din ceea ce știe relativ la speța în cauză și să-i explice corespunzător declarațiile și acțiunile sale care țin de speța dosarului în cauză.
-    Beneficiarul va suporta valorile precizate în devizele și factura emisă de expert conform solicitărilor beneficiarului la data încheierii raporturilor contractuale. Această clauză este executorie și nu este dependentă de concluziile rezultate în urma expertizei, sau rezultatul acțiunilor judiciare.
-    Beneficiarul are obligația prezentării în timp util a facturii finale și dovezii plății la solicitarea autorităților pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute de Legea nr. 208/2010.

2. Beneficiarul are următoarele drepturi :
-    Beneficiarul are dreptul să solicite explicații și clarificări privind opiniile, supozițiile emise de expert.
-    Beneficiarul are dreptul exclusiv de folosire a informațiilor rezultate în urma lucrărilor efectuate de expert.

3. Expertul tehnic consilier, față de condițiile menționate la cap. I., mai are următoarele obligații:
-    să execute lucrările corespunzătoare, conform devizelor pe care le-a întocmit;
-    să presteze activitatea, sau să predea lucrarea la termenele convenite, în condițiile și de calitatea impusă de cutumele din domeniu;
-    să respecte secretul lucrărilor,
-    să respecte regulile disciplinare și legislația aferentă expertizelor judiciare;
-    să aducă la cunoștința beneficiarului rezultatele și informațiile obținute pe perioada expertizei, cât și concluziile, indiferent de aspectele acestora;
-    să respecte normele de protecție a muncii specifice activității.
-    Obligațiile expertului tehnic consilier vor începe de la data semnării prezentei convenții civile.

4. Expertul tehnic consilier, față de condițiile menționate la cap. I. , mai are următoarele drepturi:
-    Neacceptarea semnării devizelor, sau plata parțială a acestora de către beneficiar este echivalentă cu încetarea raporturilor contractuale și dă dreptul expertului consultant să sisteze orice activitate relativ la contractul pentru care a fost angajat.
-    Neachitarea în totalitate, sau parțial de către beneficiar a devizelor parțiale și a facturii finale emise de către expertul consultant și confirmate prin semnătură, sau achitare parțială, de către beneficiar, dă dreptul expertului tehnic consultant să întreprindă demersurile de executare a beneficiarului pentru contravaloarea costurilor suportate și serviciile efectuate eventual de expertul consultant în avans.

IV.  DURATA CONVENȚIEI CIVILE:

-    Durata: pe perioada demersurilor extrajudiciare și judiciare pe care le va întreprinde beneficiarul relativ la cauzei dosarului judiciar în care are interes beneficiarul.
-    Termenele de predare a concluziilor, rapoartelor, trebuie să fie caracterizate de celeritate, vor fi negociate de la caz la caz și vor fi în concordanță cu prevederile legale și măsurile dispuse de organele judiciare.
-    Durata estimativă de elaborare a raportului de expertiză este de 30 zile de la data semnării contractului. Acest termen poate să se modifice în funcție de motive obiective.

V.  MODIFICAREA CONVENȚIEI CIVILE:

Modificarea oricărei clauze a convenției civile se poate face numai prin înțelegere între parți, convenită în scris, prin act adițional semnat de părți.

VI.  ÎNCETAREA CONVENȚIEI CIVILE:

Prezenta convenție civila încetează:

1.    la data încheierii demersurilor efectuate de beneficiar relativ la procedurile extrajudiciare/judiciare aferente litigiului/cauzei dosarului judiciar,

2.    prin acordul comun scris al părților;

3.    din inițiativa temeinic motivata a uneia din părți, cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.
În situația încetării anticipate a convenției civile, beneficiarul are obligația remunerării muncii efectuate de expert până la acea dată, pe baza facturii pe care expertul o va emite și care va cuprinde suma devizelor întocmite până în acel moment.

VII.  RĂSPUNDERA PĂRȚILOR:

Neîndeplinirea, sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezenta convenție civilă atrage răspunderea părții în culpă, în afară de cazurile de exonerare prevăzute de lege.
Beneficiarul are obligația ca:
-    un exemplar original al Convenției Civile de Consultanță și Asistență Tehnică, care face dovada relațiilor contractuale dintre beneficiar și expertul consultant (expert tehnic judiciar) care participă la efectuarea expertizei în condițiile prevăzute de Legea nr. 208/2010,
-    precum și un exemplar al facturii care precizează sumele datorate expertului consultant,

să le depună la dosarul cauzei cu cel puțin 5 zile înainte de termenul stabilit de organul judiciar pentru depunerea raportului de expertiză, sau de emitere a rezoluției procurorului, sau hotărârii judecătorești.

Litigiile ivite în derularea convenții civile se soluționează pe cale amiabilă sau de către judecătorie, în cazul în care nu s-au soluționat pe cale amiabilă.

 

La nivel internațional se practică următoarele onorarii/oră  pentru expertizele din domeniul autovehicule rutiere și circulație rutieră:

Specialitatea:                       Analiză inițială/oră                       Întocmire raport/oră           Depoziție în instanță/oră

Autovehicule rutiere             247 $ (Dollari SUA)                        237 $                                  338 $

Circulație rutieră                  239 $                                            256 $                                  275 $
(Reconstrucție accidente) 

 

Oferta mea este:

Onorariu consultanță generală / oră

Price: 25,00 EUR
Consultanța generală presupune informare asupra cazului, expunerea punctului de vedere general și stabilirea etapelor ce trebuiesc parcurse pentru soluționare.

Cheltuieli neincluse în onorariu / zi

Price: 100,00 EUR
Adițional la onorariul general de expertiză, se vor percepe cheltuieli suplimentare cum ar fi: - cheltuieli de călătorie (transportul se va asigura personal de expert, sau de către beneficiar, cu autoturismul, sau pe tren clasa I), - diurna (25 Euro/zi - pentru orele neocupate efectiv cu expertiza și pentru masă, când se presupune deplasarea în alta localitate), - cheltuieli de cazare (categoria de confort minim ***), - costul licențelor de utilizare a softurilor specializate, - orice cheltuieli de multiplicare, - traduceri autorizate, - fotografii, - închiriere de aparatură, - manopere de demontare-montare în unități autorizate, - etc..