„Dionisie P. Lefter - Expert Tehnic Judiciar”

 

P.F. (Persoană Fizică) - C.U.I. 26474016

Expertize Tehnice Judiciare și Extrajudiciare 

Autorizat de Ministerul Justiției,
cu nr. legitimație: 1059-5515

în domeniul 

Autovehicule rutiere și Circulație rutieră

 

 Competențe suplimentare în domeniile:

                                                                                                             - Rulmenți
                                                                                                             - Management industrial și sanitar

Toate serviciile de expertiză sunt amănunțite, profesionale și adaptate necesităților solicitanților.

Autorizație expert

IMPORTANT

 • Expertiza judiciară se efectuează în conformitate cu principiile legalităţii, respectării drepturilor şi libertăţilor persoanei, independenţei expertului, obiectivităţii şi  plenitudinii cercetărilor, confidenţialităţii, imparţialităţii şi echităţii.
 • Expertul (tehnic) judiciar, în activitatea sa, este obligat să acţioneze în conformitate cu legislaţia în vigoare ce reglementează domeniul activităţii de expertiză judiciară şi să aplice corect dispoziţiile actelor legislative şi normative  la formularea concluziilor sale.
 • Expertul judiciar nu se poate afla în dependenţă directă sau indirectă faţă de ordonatorul expertizei judiciare, de părţile din procesul judiciar, precum  şi de alte persoane interesate în rezultatul expertizei judiciare.
 • Activitatea de expertiză judiciară se înfăptuieşte fără nici o imixtiune.
 • Exercitarea de presiune asupra expertului judiciar la desfăşurarea activităţii de expertiză judiciară cu scopul de a influenţa emiterea raportului de expertiză judiciară este inadmisibilă şi atrage răspundere juridică conform legii.
 • Expertul judiciar îşi desfăşoară activitatea în mod corect şi efectuează cercetări în privinţa obiectelor expertizei în baza unor aprecieri obiective, complete şi sub toate aspectele, aplicând realizările moderne ale ştiinţei şi tehnicii, alegând în măsura necesară totalitatea metodelor adecvate de cercetare pentru soluţionarea  problemelor  înaintate.
 • Informaţiile, faptele şi documentele, de care expertul a luat cunoştinţă şi pe care le deţine, ca urmare a exercitării atribuţiilor în vederea efectuării expertizei judiciare, nu pot fi divulgate şi nu pot  fi utilizate în interes propriu ori în interesul unui terţ.
 • Divulgarea informaţiilor, faptelor şi documentelor specificate la aliniatului precedent se face doar cu autorizarea corespunzătoare a ordonatorului expertizei, cu excepţia situaţiilor în care există un drept sau o obligaţie legală sau profesională, care impune dezvăluirea acesteia.
 • Expertul judiciar este obligat, la efectuarea expertizei, să acţioneze imparţial, corect şi nediscriminatoriu şi să nu admită afectarea obiectivităţii sale de conflicte de interese,  influenţe de natură politică, rasială, etnică, socială  sau de orice alţi factori care pot influenţa rezultatele expertizelor judiciare efectuate.
 • Expertiza judiciară constituie o acţiune procesuală efectuată în cadrul procesului civil, penal sau contravenţional (în general – proces judiciar), în scopul aflării adevărului, prin efectuarea unor cercetări metodice, cu aplicarea cunoştinţelor speciale şi procedeelor tehnico-ştiinţifice pentru formularea unor concluzii argumentate cu privire la anumite fapte, circumstanţe, obiecte materiale, corpul şi psihicul uman, fenomene şi procese, ce pot servi drept probe într-un proces judiciar.
 • Expertiza judiciară se efectuează în temeiul actului de dispunere a expertizei judiciare emis în conformitate cu prevederile legislaţiei de procedură.
 • Nominalizarea expertului judiciar se face de autoritatea care conduce procesul judiciar, asigurându-se condițiile de independență și obiectivitate ale expertului.
 • Expertul judiciar poate fi expert numit, sau expert recomandat de parte, în cele două situații putând participa la expertiza judiciară doar cu acceptarea și nominalizarea din partea autorității care conduce acțiunea judiciară.
 •  Obiectul de cercetare al expertizei judiciare îl constituie lucrurile, substanţele, urmele, documentele, faptele, fenomenele, circumstanţele, corpul şi psihicul uman asupra cărora se solicită examinarea în scopul descoperirii adevărului. 
 • Expertiza judiciară nu soluţionează probleme privind legalitatea sau ilegalitatea faptelor persoanelor fizice şi juridice.
 • În cazul în care se impune necesitatea efectuării cercetărilor şi investigaţiilor la faţa locului sau la locul aflării obiectului ce urmează a fi examinat, ordonatorul expertizei sau solicitantul acesteia asigură expertului judiciar deplasarea spre obiectul cercetării şi înapoi, accesul liber la obiectul respectiv, precum şi condiţii optime pentru lucru.
 • Expertiza extrajudiciară se efectuează în temeiul cererii scrise a persoanelor fizice sau juridice privind solicitarea de efectuare a expertizei. Cererea urmează să conţină informaţii şi anexe necesare şi suficiente, care să permită efectuarea completă a cercetării, similar actului de dispunere a expertizei judiciare.
 • Expertiza extrajudiciară se efectuează în afara unui proces judiciar şi presupune efectuarea unor cercetări metodice, cu aplicarea cunoştinţelor speciale şi procedeelor tehnicoştiinţifice, pentru formularea unor concluzii argumentate cu privire la anumite fapte, circumstanţe, obiecte materiale, corpul şi psihicul uman, fenomene şi procese.
 • După efectuarea expertizei extrajudiciare, cercetările şi concluziile se expun întrun raport de expertiză extrajudiciară, căruia i se aplică corespunzător aceleași prevederi stabilite ca și pentru raportul de expertiză judiciară şi care se prezintă persoanei care a solicitat efectuarea expertizei extrajudiciare.
 • Expertiza extrajudiciară poate servi drept material auxiliar în formularea unei plîngerii.
 • În cadrul unui proces judiciar, expertul poate fi „numit” (de autoritatea care conduce procesul judiciar), sau „recomandat de parte”. În ambele situații, expertul trebuie să fie acceptat și nominalizat de autoritatea care conduce acțiunea judiciară. În ambele situații obiectivitatea și independența expertului este obligatorie. Expertul recomandat de parte este o garanție a îndeplinirii condițiilor de respectare a drepturilor părții care îl recomandă și un suport pentru aceasta pentru înțelegerea acțiunilor care se desfășoară în cadrul unei expertize judiciare. Expertul recomandat de parte nu poate susține necondiționat punctul de vedere al părții care îl recomandă. El trebuie să fie obiectiv și independent. 
 • În cazul litigiilor pe care dvs. le deschideți, sau sunt îndreptate împotriva dvs., care includ aspecte tehnice, recomandabil este să apelați la un expert tehnic judiciar. Formularea clară, profesională, argumentată tehnic a punctului dvs. de vedere este una din condițiile succesului acțiunii dvs..
 • Consultarea unui expert tehnic judiciar pentru corelarea noțiunilor de natură tehnică cu cele juridice vă poate clarifica propria opinie și șansele pe care le puteți avea în demersul juridic la care luați parte.
 • Instanța Supremă din România, în conformitate cu practica internațională, a stabilit faptul că în momentul în care se formulează o plangere contravențională, în termenul legal de 15 zile, aceasta trebuie sa fie și motivată.
 • În domeniul circulației rutiere,„plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei trebuie şi motivată în termenul de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de contravenţie”.
 • Prin urmare, dacă până în prezent legea permitea ca motivele plângerii să fie formulate și ulterior termenului de 15 zile, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit faptul că motivarea plângerii trebuie efectuată în interiorul termenului de 15 zile.
 • (Integral Decizia nr.44 în dosarul nr.2551/1/2016)

 

        GARANȚIA UNEI COLABORĂRI DE SUCCES

        În rezolvarea cu succes a problemelor abordate mă bazez pe:

        » profesionalism și confidențialitate în relația cu Dumneavoastră,
        » nivel ridicat de cunoștinte de specialitate,
        » creativitate și dinamism,
        » adaptibilitate în funcție de necesitățile Dumneavoastră,
        » promovarea asistenței și consultanței permanente.

        În calitate de Expert consultant (recomandat de parte) pot asigura analiza competentă a dovezilor.

      Consultanța în domeniul tehnic judiciar a devenit din ce în ce mai necesară, odată cu creșterea gradului de complexitate a cauzelor supuse dezbaterii judiciare. Analiza probelor materiale și declarațiilor trebuie făcută la un nivel superior de subtilitate și complexitate. În calitate de expert tehnic judiciar îmi asum obiectivul de a oferi părților și instanței o analiză clară și concisă a probelor. Pot asigura prin rapoarte, sau mărturii orale sprijinul pentru aflarea adevărului în cadrul procedurilor de anchetă în cauzele penale, sau civile în domeniul autovehiculelor rutiere și circulației rutiere.
Experiența mea de practician în acest domeniu, de peste 27 de ani, este garanția clarității analizei prezentate într-o formă succintă. Părțile vor avea astfel încrederea că vor putea să adopte deciziile corecte în mod independent, vor aborda strategia cea mai bună în procesul judiciar, beneficiind de procedurile și practicile cele mai bune.

      Exemple de situații în care sprijinul unui expert judiciar consultant (recomandat de parte) specialitatea autovehicule rutiere și circulație rutieră poate fi benefic:

        o Evitarea erorilor generate de organele de poliție pe parcursul anchetelor.
        o Evitarea situațiilor corupționale.
        o Probleme de custodie.
        o Analiza științifică a coliziunilor.
        o Efectul consumului de droguri, alcool și al oboselii.
        o Analiza comparativă a vătămărilor și deformațiilor.
        o Evaluarea daunelor.
        o Stabilirea responsabilităților conform dinamicii accidentului.
        o Evaluarea stărilor tehnice ale autovehiculelor.

         Serviciile oferite apărătorilor (avocaților):

      Atunci când trebuie aprofundate toate aspectele cauzei, sau apar îndoieli cu privire la puterea probatorie a dovezilor prezentate, a integrității, sau competenței organelor de anchetă, avocații și clienții lor pot beneficia de sprijin și consiliere, certificări, sau evaluări din partea expertului tehnic judiciar. Consultanta oferită se bazează pe o experiență îndelungată, de peste 25 de ani, de lucru în relație cu organele de poliție, sau depoziții în fața instanțelor. Abilitățile câștigate duc la un management strategic corespunzător a muncii de culegere a informațiilor necesare și a analizei probatoriului în domeniul cauzelor judiciare ce privesc autovehiculele rutiere și circulația rutieră. Probele sunt analizate și prezentate clar, cu cea mai înaltă calitate. Avocații și părțile vor beneficia de:

 • analiza corectă,
 • revizuirea probatoriului,
 • procedurile și practica necesară adecvată,
 • argumentația necesară pentru adoptarea, sau schimbarea strategiei de abordare a cauzei.

        Expertul judiciar are următoarele drepturi:

 1. să ia cunoştinţă, în condiţiile legii, de materialele dosarului şi să solicite ordonatorului expertizei materiale suplimentare necesare pentru întocmirea raportului de expertiză;  
 2. să ceară explicaţii ordonatorului expertizei cu privire la anumite fapte ori împrejurări ale cauzei, necesare efectuării expertizei; 
 3. să indice în raportul de expertiză existenţa unor circumstanţe importante pentru cauză, în privinţa cărora nu au fost formulate întrebări;  
 4. să asiste, cu permisiunea ordonatorului expertizei judiciare, la efectuarea acţiunilor de procedură şi să înainteze demersuri referitor la obiectul expertizei;  
 5. să atace, în condiţiile legii, acţiunile ordonatorului expertizei, dacă prin acestea se încalcă drepturile expertului judiciar;  
 6. să ceară dispunerea unei expertize în comisie sau a unei expertize complexe;  
 7. să-şi expună obiecţiile privind interpretarea greşită a concluziilor din raportul de expertiză de către participanţii la proces;  
 8. să fie remunerat în condiţiile legii, pentru efectuarea expertizei judiciare, inclusiv pentru efectuarea expertizei în afara programului de lucru şi în afara instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;  
 9. să ceară, în cadrul procesului judiciar în care a fost dispusă şi efectuată expertiza judiciară, recuperarea cheltuielilor suportate din cont propriu în legătură cu efectuarea acesteia; 
 10. să solicite ordonatorului expertizei asigurarea securităţii sale, în cazurile cînd există un pericol pentru viaţa şi sănătatea expertului judiciar;  
 11. să ceară ordonatorului expertizei asigurarea deplasării sale spre obiectul cercetării şi înapoi sau acoperirea cheltuielilor pentru deplasare, accesul liber la obiectul respectiv.   

Expertul judiciar beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia de procedură. 

Expertul judiciar poate fi antrenat în calitate de specialist la efectuarea unor acţiuni procesuale prevăzute de Codul de procedură penală. Pe una şi aceeaşi cauză el poate participa doar în calitate de expert sau doar în calitate de specialist. 
 
         Obligaţiile expertului judiciar  

      (1) Expertul judiciar este obligat:    

  1. să efectueze expertiza în termenul stabilit; 
  2. să comunice rezultatele expertizei doar ordonatorului expertizei;  
  3. să nu distrugă obiectele examinate ori să le modifice substanţial caracteristicile fără consimţămîntul scris al ordonatorului expertizei;  
  4. să asigure integritatea maximă a obiectelor şi materialelor examinate;  
  5. să efectueze cercetări complete, în baza cărora să prezinte concluzii întemeiate şi obiective;  
  6. să se prezinte în faţa ordonatorului expertizei pentru a da explicaţii cu privire la conţinutul raportului de expertiză;  
  7. să se abţină de la efectuarea expertizei, în cazul în care există temeiuri de recuzare, conform legislaţiei de procedură;  
  8. să se opună şi să nu admită orice încercare de exercitare a influenţei asupra sa în scopul întocmirii raportului de expertiză în favoarea unuia dintre participanţii la proces sau în interesul altor persoane. 
  9. să nu divulge informaţiile de care a luat cunoştinţă în legătură cu efectuarea expertizei;   
  10. să remită raportul de expertiză, obiectele supuse examinării şi materialele dosarului ordonatorului expertizei; 
  11. să refuze efectuarea expertizei doar în condiţiile de mai jos. 

      (2) Expertul judiciar are şi alte obligaţii stabilite de legislaţia de procedură. 

      (3) În cazul în care a fost admisă încercarea de exercitare a influenţei asupra sa în circumstanţele prevăzute la alin. (1) lit. g), expertul judiciar este obligat să informeze în scris conducătorul instituţiei publice de expertiză judiciară, ordonatorul expertizei sau, după caz, organul de urmărire penală competent. 

         Expertul judiciar poate să refuze efectuarea expertizei judiciare în următoarele cazuri:

  1. a fost încălcată procedura de dispunere a expertizei judiciare; 
  2. întrebările prezentate spre soluţionare depăşesc competenţa sa, sau se constată că realizările ştiinţei şi tehnicii nu permit soluţionarea lor; 
  3. materialele  prezentate pentru efectuarea expertizei sunt insuficiente;
  4. expertul judiciar nu dispune de condiţii, metodologii şi mijloace tehnice necesare pentru efectuarea cercetărilor;
  5. există un pericol pentru viaţa şi sănătatea expertului judiciar, care depăşeşte limitele riscului profesional;
  6. nu este asigurat accesul liber la obiectul expertizei sau condiţii necesare pentru efectuarea expertizei; 
  7. nu a fost achitată taxa pentru serviciile de efectuare a expertizei;
  8. nu există vreunul din temeiurile prevăzute de necesitatea efectuării unei expertize repetate. Expertiza repetată se dispune în cazurile cînd: 
   1. concluziile expertului sunt neclare, contradictorii, neîntemeiate sau dacă există îndoieli în privinţa lor;  
   2. ordonatorul expertizei sau instanţa de judecată a constatat că expertul judiciar  nu avea dreptul să o efectueze sau şi-a depăşit competenţa;
   3. a fost încălcată ordinea procesuală de dispunere a expertizei;
   4. s-au constatat încălcări ale regulilor de procedură sau metodologice de efectuare a expertizei;
   5. nu au fost corelate datele de fapt puse la dispoziţia expertului şi concluziile sale;
   6. concluziile intră în contradicţie cu datele de fapt ce figurează în cauză; 
   7. există contradicţii esenţiale între opiniile experţilor, participanţi la efectuarea unei expertize în comisie.

Cu stimă / Kind regards,

Dionisie Lefter